Books
Books

Happy Messages  

"مژده هاى خوش"

نكاتى چند كه توجّه به آنها به زندگى ما آرامش و رضايت خاطر مى بخشد

تهیه و تدوین: پروین فرجادی


۞ فهرست مطالب: ۞ مقدمه: 

كتابى كه درپيش رو داريد، حاصل تحقيقات، مطالعات وجستجوهاى پيگیر این بندۀ خداست درمورد:

خودشناسی، عرفان، رسيدن به آزادى درونی، آرامش، و بالاخره  رضايت خاطر، وچون خوشبختانه دراين مسير به نشانه ها و رازهاى مسرت بخشى پى برده ام، دوست دارم این نوشتار،  همچون" مژده هاى خوش" تقديم حضور علاقمندان گردد.

البته درست كه محتويات وحالات عرفانى را نمی توان منتقل كرد، امّا می توان ازوجود چنين پديده هائی سخن گفت تا تلنگرهائى به ضمير خود آگاه آدمى بخورد، شايد با ضميرناخودآگاه پيوندى برقراركند. بنابراين عرفان آموزشى نيست، فقط ياد آوريست.
بى شك همۀ ما ازسوى "من هاى" بى شمارى احاطه شده ايم، امّا يك "من حقيقى" در پشت اين "من هاى" دروغى نهفته است.

اين "من راستين" درهمۀ انسان ها به نسبت مساوى  وجود  دارد، تا زمانى كه  اين "من راستين" را كشف نكرده ايم، "من های كاذب" ديگر را به عنوان "من اصلى" خويش احساس می كنيم،  و خود متوّجه نيستيم كه  اين "من ها" با  آن "من حقيقى" فرق دارد.
رابطۀ انسان با خدا و درك حضور وى براى رُشد وكمال انسان ضرورى است. چرا، كه انسان بدون ارتباط با خدا از"خود اصيل" دور ميشود. رابطۀ با خدا موجب ميشود كه انسان به آزادى درونی دست يابد. درارتباط با خداست كه خود كامگی هاى  انسانى از بين ميرود، و انسان به آرامش می رسد.

كشف"من حقيقى" باعث می شود كه انسان تسليم بى چون وچراى حقيقت شود. يعنى وقتى يك "من انسان ساز" دروجود انسان كشف شود، امكان انحراف ولغزش تا حدود بسيار زيادى از بين ميرود، ازسوى ديگر"من حقيقى" اين ويژگى را نيز دارد كه تشويشها و اضطرابهائی را كه انسان دارد از او دور می كند، و صلح و آرامش وجودى برايش به ارمغان می آورد، آرامش با يقين به " بودن او" فرا ميرسد.

لذّت يكى ديگر ازكيفياتى است كه پس ازكشف "من حقيقى" حاصل ميشود،( منظورلذت معنوى است كه بخاطر كمبود آن انسان بدنبال كسب لذتهاى مادى وكاذب ميگردد، وچون با دست يابى به آن هم طبع ملتهبش ارضاء نمی گردد مبتلا به اعتيادها وجنايات وحق كشيها شده، وسرانجام كارش با دیگر کشی، یاخود كشى پايان می پذيرد. ( البته گاه مستقيم و گاه بصورت غيرمستقيم اين امر صورت می گيرد.)
چشيدن حلاوت اخلاص درعمق جان، گُسيختن بند هاى راه كمال است، ديدار با روح خدائی، روئيدن وشكوفا شدن همه وهمه واجد لذتهاى بزرگ معنوى هستند.
شادى يكى ديگر از ويژگيهاى كشف آن روح خدائى است، چنين انسانى كه به کشف "من حقيقى" رسيده ، انبساط خاطر مى يابد و سرشار از ذوق و وجد می شود.

شادى راستين ازهمين جا ناشى می شود. الهام يكى ديگر از ويژگيهاى زادۀ تجربۀ درونى است. اساساً اين نوع ارتباط الهام بخش است، زيرا وقتى آن بذر خدائى در انسان جوانه بزند، انديشۀ نو نيز در او به رويش در مى آيد، از آنجا كه بذر تازه است، انسان را تازه می كند.
اميد يكى ديگر از اين ويژگيهاست. خورشيدى كه در درون آدمى طلوع می كند درذات خود اميد را همراه دارد، انسانى كه به روشنائى رسيده اساساً اميدوار است وهيچگاه نمی تواند نا اميد و مأیوس و تلخ انديش شود.
ايمان محكم وخلل ناپذير، مهمترين ره آورد وجودى اين ارتباط است، انسان پس ازتحول درونى، به ايمان"حقيقی و پاك" ميرسد.

بذرايمان دروجود همۀ ما نهفته است و به لطف خدا توسط خود ما پرورش یافته، رُشد می كند، ارتباط با خدا آن بذر را ميروياند وبه ثمر ميرساند.

 ما يقين پيدا می كنيم كه آرى او هست، يك وجود هميشه زنده، پُرقدرت ومهربان وشفيق، دائماً دركنارماست، ومارا حمايت وهدايت می کند، فقط  بايد به او توجّه كرده و بنده وار تسليم شویم،  آنوقت  است كه به اين حقيقت  بصيرت مى يابيم كه: "خداوند درهمه جا وهمه چيزمتجلى است". ما بدون خداوند نمی توانيم وجود داشته باشيم، اين غيرممكن است. ما دردنياى شفافى زندگى می كنيم، كه نورخدا ازطريق تمام لحظات مى درخشد، اين فقط افسانه يا داستانى زيبا نيست، بلكه حقيقت زنده است. امّا فقط زمانى مى توانيم به منبع بصيرت وخِرد خودمان دسترسى يابيم كه براى رسيدن به احساس هويت يا ارزش شخصى، به عقايد ديگران وابسته نباشيم، ميل به پرستش دروجود همۀ ما هست، مسئله اين است كه:

" آيا  ُبت عقايد" را می پرستيم، يا  "خداى بى مثل و مانند را؟"

اى انسان! " تو درپس روان خودت منبع عظيمى ازمعرفت خدائى دارى،

كه اگر آنرا كشف كنى، به فلسفۀ حيات پى می برى"

 با كشف اين سرچشمه الهام بخش خدائى ميتوان تا حدى آن سوى سكۀ حيات را ديد.

و اكنون اين شما و اينهم " مژده هاى خوش"
سلام خدا بربندگان نیکوکار و شایستۀ او...
 


** مأخذ:

 • قرآن مجيد، آخرين كتاب آسمانی

 • نهج البلاغه: سخنانى از امام على (ع)

 • سفرى همراه باعشق وشادى: لئوبوسكاليا، نويسنده وروانشناس ايتاليائى

 • هنرانسان كامل بودن: لئوبوسكاليا

 • مثبت درمانى: نورمن پيل

 • شفاى زندگى : لوئيزهى

 • زندگى كه براى آن به دنيا آمده ايم: دان ميل من

 • برای آن بسوی تو می آیم: جی. پی وسوانی

 • نامها یا صفات زیبای پروردگار: تألیف: توسن بایرُک

 • " بازخوانى عرفان دراند يشۀ دكترشريعتى" : اميررضائى
   

Positive Thinking
Names of God
The ProphetImam Ali
Imam Sajjad
Khojeh Abdullah Ansari
Norouz
Poems
Hello Kids
Quran Research
Rumi
Our Lord
Better Relations